วันอังคาร, 20 ธันวาคม 2022 11:56

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสาธารณสุขน่าน มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้มีการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ

วันจันทร์, 02 มกราคม 2023 20:21

วันที่ 21ธันวาคม 2565 นายบรรจงพัชญ์ ธรรมศิริ ตัวแทนนายอำเภอทุ่งช้าง นายชูชีพ ปัญญานะ สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้างพร้อมคณะ นางพวงผกา ศาลาคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) และตัวแทนเยาวชนชุมชนบ้านงอบเหนือ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนำเสนอผลการดำเนินงานมุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนการสร้างกระแส การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สร้างพลังเครือข่ายไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

วันพฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2022 21:58

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายใต้การนำของนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนจิตอาสา อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลงอบออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ  พื้นที่ตำบลงอบ  อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันอังคาร, 29 มีนาคม 2022 20:37

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ภายใต้การนำของนายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคลสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวแทนจิตอาสา และ อสม.ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลปอน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันอังคาร, 29 มีนาคม 2022 19:57

นายสุจิโรจน์  คงเมือง ประธานศปก.อ.ทุ่งช้าง ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ทางโปรแกรมซูม ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

วันพฤหัสบดี, 10 กุมภาพันธ์ 2022 11:09

วันที่ 21 ม.ค.2565 เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง (Cup ทุ่งช้าง) นำโดย นายโชติวัฒน์ ฉัตรสุมงคล สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง (ประธาน คปสอ.ทุ่งช้าง) นางผกาพรรณ์ จอมเมือง หน.กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.ทุ่งช้าง พร้อมทีมสหวิชาชีพ จนท. รพ./รพ.สต./สสช. รวมถึง อสม. ผู้นำชุมชน ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ณ บ้านมณีพฤกษ์ หมู่ 11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ผลการดำเนินงาน มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีน Astrazeneca จำนวน 10 คน Pfizer จำนวน 191 คน รวมทั้งสิ้น 201 คน ในจำนวนนี้ มีผู้รับบริการเป็นผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียงบ้านติดเตียง จำนวน 5 ราย