นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

กำหนดตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน” ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 2 แผนงาน/โครงการ คือ

  1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) ประกอบด้วย 26 แผนงาน/โครงการ

  2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด้วย 6 แผน/โครงการ

  3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ประกอบด้วย 2 แผน/โครงการ

  4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบด้วย 1 แผนงาน/โครงการ

 
พันธกิจที่วิเคราะห์จากยุทธศาสตร์
  1. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในพื้นที่

  2. พัฒนาระบบสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

  3. พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะและพฤติกรรมบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. บริหารจัดการสุขภาพในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล

อ่าน 324 ครั้ง