ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร (4)

วันศุกร์, 07 มกราคม 2022 10:48

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

เขียนโดย...

วันจันทร์, 03 มกราคม 2022 20:30

บทบาทหน้าที่

เขียนโดย...
ภารกิจหลัก
1.ประสานนโยบายการทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล
2.ประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
3.ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
4.คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตถัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
5.ดำนินงานตามกฏหมายการแพทย์และการสาธารณสุข
6.ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขต
ภารกิจรอง
1.พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2.สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
3.สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
function

อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓

 

วันจันทร์, 03 มกราคม 2022 20:27

นโยบายและยุทธศาสตร์

เขียนโดย...
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

กำหนดตามเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุขคือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน” ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 2 แผนงาน/โครงการ คือ

  1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence) ประกอบด้วย 26 แผนงาน/โครงการ

  2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด้วย 6 แผน/โครงการ

  3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ประกอบด้วย 2 แผน/โครงการ

  4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence) ประกอบด้วย 1 แผนงาน/โครงการ

 
พันธกิจที่วิเคราะห์จากยุทธศาสตร์
  1. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในพื้นที่

  2. พัฒนาระบบสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

  3. พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะและพฤติกรรมบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. บริหารจัดการสุขภาพในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล

วันจันทร์, 03 มกราคม 2022 20:05

โครงสร้างการบริหารงาน

เขียนโดย...

structure1

structure2